VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Dle všeobecných podmínek tohoto internetového obchodu můžete bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí.
Pokud se tak rozhodnete, prosíme vás o vyplnění formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný ke stažení níže.
Tento formulář nám pak zašlete na info@lesee.cz nebo ho vytištěný přiložte k výrobku, až ho budete odesílat.

Zboží nemusíte zasílat v originálním balení, prosíme vás však o jeho pečlivé zabalení. Předejdete tak jeho poškození během přepravy.

Zboží, které jste se rozhodli vrátit nám zašlete na adresu:
Josef Nogol
Soběšovice 102
739 38 Soběšovice

Vezměte také na vědomí, že veškeré náklady spojené s vrácením zboží hradíte vy jako kupující.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě reklamace v záruční době nás o ní můžete informovat jednou z následujících možností:

  • elektronicky na e-mailové adrese info@lesee.cz
  • telefonicky na čísle +420 773 602 942
  • prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba je dvacet čtyři (24) měsíců.

Ke každému zboží je zasílán na vaši elektronickou adresu prodejní doklad- faktura. Převzetím zboží stvrzujete svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží převezmete od dopravce.

Při reklamaci jste povinni jednoznačně označit reklamované zboží, uvést číslo objednávky, popsat vady zboží a upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. K tomu můžete využít reklamační formulář, který můžete buď zaslat elektronicky nebo ho přiložit k reklamovanému zboží při odeslání.
Reklamační formulář naleznete ke stažení níže.

Požadovaný způsob vyřízení reklamace nemůžete měnit bez našeho souhlasu. Pokud neoznámíte vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbýváte své právo z podstatného porušení smlouvy.

Jste zároveň povinni zaslat reklamované zboží na adresu našeho sídla:
Josef Nogol
Soběšovice 102
739 38 Soběšovice

Do tří pracovních dnů ode dne doručení reklamace vám písemně potvrdíme její přijetí, přičemž potvrzení zašleme na emailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry povaze zboží
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • běžným opotřebením zboží.

O vyřízení reklamace vás budeme informovat na vaší elektronické adrese, kterou jste uvedli v objednávce – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Po uplynutí 30denní lhůty pro vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena nebyla, se má za to, že se jedná o vadu neodstranitelnou a máte nároky tomu odpovídající (výměna za nové zboží, sleva z kupní ceny, případně i odstoupení od kupní smlouvy).

Pokud se jedná o oprávněnou reklamaci, máte právo na úhradu nákladů, které vám vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
V takovém případě vás prosíme o zaslání žádosti o uhrazení poštovného spolu s kopií dokladu o podání zásilky s uvedenou cenou za její podání na naši elektronickou adresu info@lesee.cz a my vám na tomto základě uhradíme příslušné náklady.


Více informací o odstoupení od smlouvy a práv z vadného plnění naleznete v našich obchodních podmínkách.