1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pořadatelem soutěží je Josef Nogol, prodávající OSVČ prostřednictvím online obchodu na webové stránce lesee.cz, se sídlem Soběšovice 102, 739 38 Soběšovice, IČO: 119922808 (dále jen „pořadatel“).

1.2. Smyslem těchto úplných pravidel soutěží pořádaných skrze newsletter online obchodu (dále jen „pravidla“) je úprava podmínek reklamních spotřebitelských soutěží.

1.3. Každá konkrétní soutěž má při vyhlášení (formou oslovení stávajících odběratelů newsletteru skrze e-mail) nastavené doplňující konkrétní podmínky dané soutěže (dále jen „zkrácená pravidla“). V případě rozporu těchto pravidel a zkrácených pravidel mají přednost zkrácená pravidla.

1.4. Okamžikem zaslání příspěvku, vložením komentáře či jiným zveřejněním soutěžní odpovědi dle zkrácených pravidel soutěžící projevuje svůj souhlas s úplnými pravidly, zkrácenými pravidly a se zpracováním osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky soutěže dodržovat.

1.5. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších právních předpisů.

2.DOBA A MÍSTO KONÁNÍ

2.1. Soutěž probíhá vždy v termínu určeném zkrácenými pravidly. Začátek soutěže je okamžikem zveřejnění soutěžního postu vyzývajícího k účasti v soutěži a obsahujícího zkrácená pravidla. Konec soutěže je stanoven zkrácenými pravidly, pokud je zde uvedeno konkrétní datum, má se za to, že je možné soutěžit do 23:59:59 posledního soutěžního dne.

3.PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO

3.1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba bez omezení věku s trvalým bydlištěm na území České republiky, který splní všechny podmínky uvedené v úplných a zkrácených pravidlech soutěže (dále jen „soutěžící“).

3.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli anebo jsou k pořadateli osobou blízkou. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude ze soutěže bez náhrady vyloučena.

3.4. Osoby konající v rozporu s pravidly, dopouštějící se nekalého jednání, obcházení pravidel, poškozování třetích osob či poskytování nepravdivých informací, budou bez náhrady vyloučeny z účasti v soutěži. V případě důvodného podezření na podvodné či jiné jednání soutěžícího v rozporu s pravidly je soutěžící povinen prokázat, že jednal v souladu.

4.REGISTRACE DO SOUTĚŽE

4.1. Zájemce se stává soutěžícím v okamžiku, kdy po obdržení instrukcí a zkrácených pravidel e-mailem uveřejní požadovanou soutěžní odpověď (v podobě fotografie, díla, ankety, textu či jiného zadání) splňující veškeré podmínky dle zkrácených pravidel a těchto pravidel.

4.2. Registrace je dokončena úspěšným doručením soutěžní odpovědi a jejím přijetím ze strany pořadatele.

4.3. Soutěžící registrací prohlašuje, že splňuje úplná pravidla a zkrácená pravidla.

4.4. Soutěžící se může registrovat pouze jednou. Pokud soutěžící poruší ustanovení o poštu účastí, bude ze soutěže vyloučen.

4.5. Již jednou zaregistrované soutěžní odpovědi není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být soutěžící vyloučen.

4.6. Soutěžní odpověď nahraná soutěžícím musí mimo jiné odpovídat tématu dle soutěžního úkolu, těmto pravidlům, smí být zaslaná pouze v českém jazyce a nesmí odporovat dobrým mravům. Při nedodržení je soutěžící vyloučen.

5.PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

5.1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění formou zaslání e-maiu. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele.

5.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv soutěžícího v případě, že by takový soutěžící porušil pravidla soutěže.

5.3. Pořadatel není odpovědný za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi.

5.4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo doručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže v případě nepřítomnosti výherce na sdělené kontaktní adrese a v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla pořadateli výhercem řádně a včas oznámena.

6.SOUTĚŽNÍ MECHANIKY

6.1. Soutěžní mechanika je vždy stanovena zkrácenými pravidly.

6.2. Nejčastější soutěžní mechaniky jsou:

  • Znalostní otázky: výherce je losován ze všech správných odpovědí;
  • Zaslání fotografie (či jiného díla) dle soutěžního zadání: výherce je losován ze všech fotografií (děl) splňující úplná a zkrácená pravidla a soutěžní zadání;
  • Otázky na názor: výherce je losován ze všech reakcí vyjadřující relevantní názor k položené otázce.

6.3. U znalostních otázek objektivní správnou odpověď určuje pořadatel soutěže.

6.4. Pokud soutěžící vyjadřuje svůj názor, není oprávněn zveřejňovat urážející, diskriminační, hanlivé či jinak poškozující třetí osoby. V rámci odpovědí soutěžící nezveřejňuje osobní údaje či jiné chráněné prvky osobnosti třetí osoby bez jejího předchozího souhlasu.

6.5. Pokud soutěžící zasílá soutěžní fotografii či jiné dílo, prohlašuje, že je jediným autorem. Zároveň není soutěžící oprávněn v díle zachytit třetí osoby bez jejich výslovného a doloženého souhlasu dle těchto pravidel. Dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, nesmí zobrazovat soutěžícího či jiné osoby v nebezpečných situacích či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo být v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob. Pro díla zachycená na fotografii se uvedené užije obdobně.

7.VÝHRA

7.1. Výhry a počet výherců jsou vždy stanoveny zkrácenými pravidly.

7.2. Výhry nejsou přenositelné a nikdy je netvoří skutečné peníze.

7.3. Po skončení termínu soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně zodpověděli správně položenou soutěžní otázku, resp. řádně splnili soutěžní úkol a dodrželi tato pravidla a zkrácená pravidla, vylosován stanovený počet výherců.

7.4. Soutěž se vyhodnocuje skrze e-mail.

7.5. Pokud je výher více, losují se výherci postupně dle výher stanovených zkrácenými pravidly.

7.6. Výhry se doručují pouze na platné a řádně označené adresy na území České republiky prostřednictvím pořadatelem zvoleného zajišťovatele poštovních služeb.

7.7. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžící mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat více členů.

7.8. Výhra je doručována pouze jednou, náhradní doručení není možné.

7.9. Losování je zajištěno pořadatelem soutěže, a to do 7 kalendářních dní od ukončení soutěže.

7.10. Výherce je o své výhře informován pořadatelem soutěže, a to do 14 kalendářních dní od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, se kterou se do soutěže zapojil (resp. ze které nahrál svou soutěžní odpověď). Na tuto adresu mu bude zaslána výherní zpráva. V rámci výherní zprávy bude výherce, ve stanovené lhůtě, požádán o doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručení výhry).V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu a doplnění požadovaných informací.

7.11. Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné informace nejdéle do 14 kalendářních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému soutěžícímu.

7.12. Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití. 

7.13. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

8.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Správcem osobních údajů je pořadatel.

8.2. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů dostupném na  https://www.lesee.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju

8.3. Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher.

8.4. Právním základem pro zpracování je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje registrací do soutěže. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je pro zajištění soutěže nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.

8.5. Doba zpracování osobních údajů je omezena na dobu termínu konání soutěže až do předání výher. Po ukončení této doby je uchován jen omezený rozsah údajů pro plnění právních povinností pořadatele a pro případ kontroly orgánu dozoru.

8.6. Soutěžní fotografie nemůže pořadatel soutěže po jejím skončení použít pro marketingové účely.

8.7. Rozsah zpracovaných osobních údajů dle 8.5.:

  • údaje soutěžícího uvedené v rámci registrace do soutěže (jméno a příjmení, příp. přezdívka a e-mail)
  • soutěžní odpověď (text, anketa, dílo, fotografie)
  • údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa) dle těchto pravidel
  • datum a čas registrace
  • IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace
  • údaj o výhře, předání výhry a související komunikace.

 

 

V Soběšovicích dne 16.11.2022