1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto podmínky ochrany osobních údajů (dále jen „podmínky“) zajišťují, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a aby práva subjektů údajů byla náležitě chráněna.

Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci internetového obchodu www.lesse.cz (dále jen „internetový obchod“) je OSVČ Josef Nogol, IČO: 11992808, sídlem Soběšovice 102, 739 38 Soběšovice, e-mail: info@lesee.cz (dále jen „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), které správce zpracovává dle čl. 3 těchto podmínek.

2. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Správce zajišťuje, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZRPACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracováním osobních údajů je uzavření smlouvy (včetně jednání směřujících k uzavření smlouvy) či plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Správce zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy a účely přímého marketingu v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště či doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, přičemž poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 4. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy.

Pro účely přímého marketingu správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel.

Jakmile je účel zpracování naplněn, správce osobní údaje v souladu se zásadou minimalizace údajů (zpracování přiměřené, relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování) a omezení uložení vymazává, pokud je není třeba uchovávat pro jiný účel.

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i elektronicky, a to včetně automatizovaného zpracování.

Správce přijímá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Správce vždy osobní údaje dostatečně zabezpečuje a chrání před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám (antivirová ochrana, zálohování, autorizace, monitoring).

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Třetí stranou se rozumí subjekty, které slouží pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací v rámci fungování internetového obchodu a plnění smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů. Předávání osobních údajů třetím stranám je vždy v souladu s GDPR.

U tohoto internetového obchodu se třetí stranou rozumí subjekty:

 • podílející se na dodání zboží (Zásilkovna, Česká Pošta)
 • sloužící k realizaci plateb na základě smlouvy (Comgate, Fio banka, a.s.)
 • poskytující hosting a serverové služby (Upgates, Wedos)

7. SOUBORY COOKIES

Subjekt údajů bere na vědomí, že správce může zpracovávat textové soubory zasílané webovými stránkami a ukládané do zařízení subjektu údajů (dále „cookies“), pro účely zajištění základních funkcí fungování internetového obchodu a marketingové účely, a to na základě oprávněného zájmu správce. Jakékoli další cookies nad rámec oprávněného zájmu správce je správce oprávněn zpracovávat, pokud k jejich zpracování subjekt údajů udělí svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas.

Souhlas se zpracováním souborů cookies lze udělit v rámci internetového prohlížeče a jeho nastavení. 

Doba zpracování cookies se liší dle druhu cookies, maximální doba zpracování jsou 2 roky, přičemž může dojít k jejich zpřístupnění zpracovatelům osobních údajů.

Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics a Google Adwords, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Společnost Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro správce a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Webové rozhraní obchodu používá službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. (dále jen „Facebook“). Shromažďované soubory cookies jsou zpracovány společností Facebook v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Facebook.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Každý subjekt údajů za podmínek stanovených v GDPR má:

 • právo na přístup ke osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu dle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz dle čl. 17 GDPR.
 • Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů může uplatnit svá práva vůči správci:

 • elektronicky na e-mailové adrese info@lesee.cz
 • telefonicky na čísle +420 773 602 942
 • písemně na adrese sídla správce

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Tyto Podmínky nabyly účinnosti dne 9. listopadu 2021. Tyto podmínky jsou revidovány a aktualizovány pravidelně po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy nabyly účinnosti, nebo od poslední revize a aktualizace, příp. častěji, nastane-li potřeba jejich revize a aktualizace.

Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní Správce na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou Správci Subjekt údajů poskytl.